Политика за безопасност

БЕЗОПАСНОСТТА Е ПРАВО, А НЕ ПРИВИЛЕГИЯ.

Добрите условия на труд и оптималната безопасност са една от първостепенните грижи на фирменото ръководство, тъй като безопасността и здравето заедно с рентабилността, качеството и опазването на околната среда са неделим аспект от неговите отговорности. Добрата бизнес политика е да се осигури безопасен и здравословен труд и да се реализира на пазара безопасен и качествен продукт.

Политиката на управление  на „СИЛА” АД е насочена към непрекъснато подобряване на условията на труд в съответствие с българското и европейско законодателство, постигане на все по-висока удовлетвореност на персонала от изпълняваната трудова дейност.

За осъществяване на тази политика ръководството е насочило усилията си в следните направления:

 • Превантивност – мерки преди появата на трудови злополуки и професионални заболявания;
 • Ефективност – разработване на програми, процеси и методи за идентифициране на рисковете и предприемане на адекватни мерки за предпазване на работниците;
 • Интегрирани дейности по безопасност и здраве при работа за предотвратяване на промишлени аварии и за опазване на околната среда;
 • Активност и съпричастност на работещите на всички нива.

Създаването и поддържането на здравословни и безопасни условия на труд се реализират чрез следните конкретни дейности:

 • Осигуряване на оборудване, отговарящо на нормите и изискванията за безопасност и здраве при работа.
 • Осигуряване на безопасност на технологичните процеси и при ремонт на производственото оборудване.
 • Нормализиране и периодично измерване параметрите на работната среда, прилагане на средства за колективна защита, осигуряване на ефективни лични предпазни средства.
 • Санитарно-битово обслужване –  в съответствие с характера на дейността, броя и състава на персонала.
 • Здравно обслужване – от служба по трудова медицина и провеждане на редовни профилактични прегледи.
 • Естетизация на производствения интериор.
 • Разработване на анализи и планове, осигуряване на ефективно действие на екипите за борба с авариите.
 • Обучение и инструктаж по проблемите на БЗР.

Висшето ръководство насърчава поддържането на фирмена култура, която приема здравето и безопасността на персонала като неразделна част от управленската философия и се ангажира да осигури адекватни ресурси за изпълнение на поставената цел – постигане на качество и здравословни и безопасни условия на труд.